Uttalande från den oberoende budkommittén i Genesis IT AB (publ)

Home / Pressmeddelanden / Uttalande från den oberoende budkommittén i Genesis IT AB (publ)

Uttalande från den oberoende budkommittén i Genesis IT AB (publ) med anledning av reviderat offentligt uppköpserbjudande från Stenvalls Trä AB

Genesis IT ABs (publ) oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Genesis IT att acceptera det reviderade, offentliga uppköpserbjudande, om 22 kr 50 öre per aktie, som lämnats av Stenvalls Trä AB.

Bakgrund och uppdaterad rekommendation

Den 8 juni 2023 offentliggjorde Stenvalls Trä AB (”Stenvalls”) ett offentligt uppköpserbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Genesis IT AB (”Genesis” eller ”Bolaget”) för en köpeskilling om 20 kr per aktie.

En oberoende budkommitté har därefter upprättats och avgivit ett yttrande i enlighet med punkt II.19 i tillämpliga Takeover-regler. Yttrandet, som i det följande benämns ”första uttalandet” finns tillgängligt på Bolagets hemsida [https://www.genesis.se/uttalande-fran-den-oberoende-budkommitten-i-genesis-it-ab-publ-med-anledning-av-offentligt-uppkopserbjudande-fran-stenvalls-tra-ab/].

I det första uttalandet rekommenderas Genesis aktieägare att inte acceptera det ursprungliga budet eftersom det inte ansågs reflektera Genesis fulla värde. I yttrandet hänvisades bland annat till en värdering som inhämtats från Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton”),  där Grant Thornton, utifrån angivna förutsättningar och med vissa reservationer, kommit fram till ett aktievärde om 22 kr 14 öre per Genesisaktie.

Stenvalls har därefter återkommit med ett höjt bud, om 22 kr 50 öre per Genesisaktie. Acceptfristen för erbjudandet har samtidigt förlängts till och med den 21 september 2023, klockan 15.00. En uppdaterad erbjudandehandling finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [https://www.genesis.se/stenvalls-tra-hojer-budet-pa-genesis-it/].

Stenvalls reviderade bud överstiger värdet enligt Grant Thorntons värdering. Budet innebär samtidigt en möjlighet att avyttra aktier till ett pris som väsentligt överstiger den volymvägda genomsnittskursen för Genesisaktien under tiden före uppköpserbjudandet.

Sammantaget är det därför kommitténs enhälliga uppfattning att Genesis aktieägare bör rekommenderas att acceptera det reviderade budet.

I övrigt hänvisas till vad som anges i det första uttalandet.

Övrigt

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Advokatfirman Abersten i Gävle AB är legal rådgivare till Genesis i samband med budet.

Luleå den 25 augusti 2023

Genesis AB (publ)

Genom styrelsens oberoende budkommitté

Informationen är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 15:13 CET.

Sven Wallgren
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.