Uttalande från den oberoende budkommittén i Genesis IT AB (publ) med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Stenvalls Trä AB

Home / Pressmeddelanden / Uttalande från den oberoende budkommittén i Genesis IT AB (publ) med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Stenvalls Trä AB

Genesis IT ABs (publ) oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Genesis IT att inte acceptera det offentliga uppköpserbjudande om 20 kr per aktie som lämnats av Stenvalls Trä AB då budet inte fullt ut reflekterar Genesis ITs bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv.

Bakgrund
Den 8 juni 2023 offentliggjorde Stenvalls Trä AB (”Stenvalls”) ett offentligt uppköpserbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Genesis IT AB (”Genesis” eller ”Bolaget”) för en köpeskilling om 20 kr per aktie. En slutlig erbjudandehandling avseende budet offentliggjordes den 20 juli 2023.

Acceptperioden för budet påbörjades den 21 juli 2023 och pågår fram till och med den 7 september 2023. Budet innehåller ett antal reservationer och villkor enligt vad som närmare framgår av Stenvalls Träs erbjudandehandling, som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, https://www.genesis.se/wp-content/uploads/2023/07/Erbjudandehandling.pdf.

Oberoende budkommitté och fairness opinion
I syfte att hantera frågor kring Stenvalls offentliga uppköpserbjudande (”budet”) har Genesis styrelse beslutat att uppdra åt de oberoende styrelseledamöterna Pär-Ola Gustavsson och Rick Abrahamsson samt styrelsesuppleanten Sven Wallgren att formera en oberoende kommitté (”kommittén” eller ”budkommittén”), för att handlägga frågor avseende budet som normalt hade hanterats av styrelsen i dess helhet.

Styrelseordföranden i Bolaget Anna Flink och styrelseledamoten Tommy Flink är gifta med varandra och anses genom Anna Flinks engagemang som styrelseordförande för budgivaren vara förhindrade att delta i Genesis styrelses handläggning av frågor relaterade till budet. Styrelseledamoten Hans Andersson, som är delägare i Advokatbyrån Kaiding, Stenvalls legala rådgivare i samband med budet, anses också vara förhindrad att delta i Genesis styrelses handläggning av frågor som är relaterade till budet.

Den oberoende budkommittén har konstituerat sig och avgivit detta yttrande i enlighet med punkt II.19 i tillämpliga Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth
Market NGM (”Takeover-reglerna”).

Kommittén har även uppdragit åt Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton”) att avge ett utlåtande i enlighet med punkt III.3 i Takeover-reglerna.

Grant Thornton har, utifrån angivna förutsättningar och med vissa reservationer, kommit fram till ett aktievärde om 22 kr 14 öre per Genesisaktie, innebärande ett värde 10,7% över det bud som Stenvalls lämnat.

Enligt ett skriftligt utlåtande, som baseras på ovanstående värdering, är Grant Thorntons slutsats att budet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Grant Thorntons utlåtande till Kommittén är bilagt detta uttalande.

Den oberoende budkommitténs rekommendation
Kommittén har utvärderat budet i enlighet med Takeover-reglerna. Kommittén konstaterar sammantaget följande:

Budet innebär en betydande premie såväl i förhållande till stängningskursen dagen före budet, som i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Genesisaktien under de senaste tolv månaderna före erbjudandet.

Budet svarar emellertid inte upp mot aktiernas fulla värde enligt den oberoende värdering som Grant Thornton utfört.

En företagsvärdering är alltid förenad med osäkerhet, såtillvida att den baseras på de marknadsvillkor och andra förutsättningar som värderaren känner till eller väljer att utgå från. Det är således alltid möjligt att argumentera för såväl högre som lägre värden än de som värderaren kommer fram till.

Med reservation för dessa osäkerhetsfaktorer, är det kommitténs bedömning att Grant Thorntons värdering baseras på rimliga antaganden. Följaktligen anser kommittén att Grant Thorntons värdering ger en rimligare bild av Bolagets och dess aktiers värde än budet.

Även om värdedifferensen är begränsad, samtidigt som ett offentligt uppköpserbjudande kan innebära fördelar för de aktieägare som snabbt önskar avyttra sina aktier, delar kommittén Grant Thorntons bedömning att budet totat sett inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Genesis.

Sammantaget är det kommitténs enhälliga uppfattning att budet inte reflekterar Genesis fulla värde. Genesis aktieägare rekommenderas därför att inte acceptera budet.

Budets inverkan på Bolaget och dess medarbetare
I Stenvalls Träs erbjudandehandling anges bland annat följande:

”Stenvalls förvärv av Genesis i enlighet med Erbjudandet skulle medföra kostnadseffektiviseringar samt en större flexibilitet och handlingsfrihet i organisationen.
Ett förvärv av Genesis skulle också innebära en större möjlighet för Stenvalls att knyta till sig kompetenta medarbetare. Stenvalls vill bygga, förvärva och äga bra bolag och bakom bra bolag finns alltid duktiga medarbetare och bra ledning. Att integrera Genesis ytterligare i Stenvalls övriga koncernbolag skulle sammanfattat innebära ökad kompetensöverföring, effektiviseringar och utveckling som i slutändan kommer att leda till kundnytta. Efter slutförande av Erbjudandet kommer Stenvalls att utvärdera verksamheten hos Genesis i syfte att överväga och bestämma vilka ändringar, om några, som är nödvändiga, lämpliga eller önskvärda, på lång och kort sikt, för att på bästa sätt organisera och optimera verksamheterna och rörelserna inom Genesis och för att integrera dessa med Stenvallskoncernen. Stenvalls har för avsikt att Genesis ska fortsätta driva sin verksamhet huvudsakligen i nuvarande tillstånd. Stenvalls reserverar sig dock rätten att göra de ändringar som Stenvalls anser vara nödvändiga och lämpliga för att Genesis verksamhet och rörelse på ett bättre sätt ska integreras och skapa maximala synergier och förbättrade stordriftsfördelar med de andra verksamheterna inom Stenvallskoncernen. Stenvalls förutser dock inte några väsentliga förändringar till följd av Erbjudandet med avseende på Genesis ledning och anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten där Genesis bedriver sin verksamhet.”

Den oberoende budkommittén utgår från att ovanstående beskrivningar är korrekta och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta någon annan uppfattning.

Övrigt
Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Advokatfirman Abersten i Gävle AB är legal rådgivare till Genesis i samband med budet.

Luleå den 22 augusti 2023
Genesis AB (publ)
Genom styrelsens oberoende budkommitté
För ytterligare information vänligen kontakta: Sven Wallgren, Informationsansvarig
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010- 27 27 216

Denna information är sådan information som Genesis AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den [ange datum]

Informationen är sådan som Genesis är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-23 08:30 CET.

Sven Wallgren
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.seInternet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

Bifogade filer
Uttalande från styrelsens oberoende budkomitté (pdf)
Genesis IT fairness opinion (pdf)