Kompletterande information inför bolagsstämma

Home / Pressmeddelanden / Kompletterande information inför bolagsstämma

Som tidigare kommunicerats föreslår styrelsen i Genesis IT AB (publ) att styrelsen på kommande bolagsstämma bemyndigas att besluta om nyemission av högst 800 000 aktier eller högst motsvarande 2,5 miljoner euro. Nedan följer beslutsförslag.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av 800 000 nya aktier, eller högst motsvarande 2,5 miljoner euro, mot kontantbetalning. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, d.v.s. med syfte att rikta aktierna mot allmänheten.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra beslut för styrelsen om en spridningsemission som skulle öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien.

Vid ett eventuellt beslut om spridningsemission ska emissionskursen vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde, varvid styrelsen äger rätt att besluta om en för ändamålet marknadsmässig rabatt.

Syfte med förslaget

Styrelsen har uppmärksammat att det genomsnittliga antalet Genesis-aktier som dagligen handlas på Aktietorget är mycket lågt. En av anledningarna till det låga antalet handlade aktier är att den s.k. ”free floaten” inte är tillräckligt stor för att skapa nödvändig likviditet i Genesis-aktien. Syftet med förslaget är att Genesis IT AB (Publ) ska bredda sin bas av antalet aktieägare samt förbättra likviditeten i aktien. Den stärkta finansiella ställning som en eventuell nyemission medför kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av produkt och verksamhet. Det ger möjligheter att ta en tydligare position på marknaden och stärka bolagets försäljningsorganisation, allt för att göra iFenix tillgängligt för en bredare marknad. Styrelsen ser en stor potential hos iFenix som ligger helt rätt i tiden med innovativ teknik, hög säkerhet och tillgänglighet, oavsett var kunden befinner sig eller dess inriktning på verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Liljegren, Genesis IT AB
E-post: ir@genesis.se
Telefon: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017.