Kommuniké från extra bolagsstämma i Genesis IT AB (publ)

Home / Pressmeddelanden / Kommuniké från extra bolagsstämma i Genesis IT AB (publ)

Genesis IT AB (publ) har idag, den 13 februari 2017, hållit extra bolagsstämma. Vid bolagsstämman fattades beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission.

Enligt förslag beslutade stämman om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av 800 000 nya aktier, eller högst motsvarande 2,5 miljoner euro, mot kontantbetalning. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, d.v.s. med syfte att rikta aktierna mot allmänheten.

För mer information se tidigare publicerad kallelse och kompletterande information.

Vid ett eventuellt beslut om nyemission kommer mer detaljerad information och villkor att offentliggöras i ett informationsmemorandum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017.