Kallelse till extra bolagsstämma

Home / Pressmeddelanden / Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 13 februari 2017, kl. 10.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt till deltagande och anmälan

För att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 7 februari 2017 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 tisdagen den 7 februari 2017. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 7 februari 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Beslut om nyemission.
  7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen i Genesis IT AB (publ) föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission av högst 800 000 aktier mot kontantbetalning. Styrelsen har uppmärksammat att det genomsnittliga antalet Genesis-aktier som dagligen handlas på Aktietorget är mycket lågt. En av anledningarna till det låga antalet handlade aktier är att den s.k. ”free floaten” inte är tillräckligt stor för att skapa nödvändig likviditet i Genesis-aktien.

Detta beror på att det i Bolaget förekommer en mycket hög ägandekoncentration. Styrelsen önskar med detta förslag öka likviditeten och antalet aktieägare.

Avsikten med förslaget är att styrelsen ska kunna utnyttja bemyndigandet för att besluta om en så kallad spridningsemission i syfte att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Genesis-aktien vid handel på Aktietorget och som en följd ytterligare stärka Bolagets finansiella handlingsfrihet. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet, varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om en för ändamålet marknadsmässig rabatt.

Luleå i december 2016

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2017.