Kommuniké från årsstämma 2023 i Genesis IT AB (publ)

Home / Nyheter / Kommuniké från årsstämma 2023 i Genesis IT AB (publ)

Vid årsstämma i Genesis IT AB (publ) idag, den 11 maj 2023, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2022. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2022. Vid årsstämman fattades även följande beslut.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att bolagets stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Anna Flink, Tommy Flink,  Rick Abrahamsson, Pär-Ola Gustavsson och Hans Andersson. Anna Flink omvaldes till styrelseordförande. Sven Wallgren och Ludvig Flink nyvaldes som suppleanter.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 157 500 kr till styrelsens ordförande och med 78 750 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor med Thomas Taavo som ny huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades utgå löpande i enlighet med godkänd räkning.

Sven Wallgren
010 27 27 200
ir@genesis.se

Genesis IT AB

Norrsågsvägen 41, 972 54 LULEÅ

Tel 010 27 27 200,

E-post info@genesis.se, Internet www.genesis.se

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar.

Genesis IT:s egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå.

    Posted in: Nyheter