Kommuniké från årsstämma 2022 i Genesis IT AB (publ)

Home / Nyheter / Kommuniké från årsstämma 2022 i Genesis IT AB (publ)

Vid årsstämma i Genesis IT AB (publ) idag, den 5 maj 2022, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2021. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2021. Vid årsstämman fattades även följande beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att det till aktieägarna utdelas 0,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 9 maj 2022 och utbetalningsdag den 12 maj 2022, och resterande vinst/medel balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Anna Flink, Tommy Flink, Rick Abrahamsson, Pär-Ola Gustavsson och till ny ledamot valdes Hans Andersson. Anna Flink omvaldes till styrelseordförande. Folke Stenvall och Patrik Liljegren omvaldes som suppleanter.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 50 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor med Thomas Taavo som ny huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades utgå löpande i enlighet med godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Anna Kinell, Informationsansvarig
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 216

    Posted in: Nyheter