Kallelse till extra bolagsstämma

Home / Nyheter / Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 november 2023, kl. 10.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 november 2023 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 tisdagen den 14 november 2023. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den extra bolagsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 14 november 2023 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning

1.      Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.      Godkännande av dagordning.

4.      Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.      Val av en eller två justeringsmän.

6.      Val av styrelse.

7.      Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 6: Till ny styrelse föreslås omval av styrelseledamöterna Anna Flink (styrelseordförande), Tommy Flink, nyval av Sven Wallgren och Ludvig Flink. Till suppleanter för motsvarande tid föreslås nyval av Folke Stenvall och Sven Stenvall.

Luleå i oktober 2023

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Sven Wallgren,

E-post:ir@genesis.se

Tel: 010- 27 27 200

Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT- hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm.

    Posted in: Nyheter