Kallelse till årsstämma

Home / Nyheter / Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma fredag den 17 maj 2024, kl. 09.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 8 maj 2024 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 onsdagen den 8 maj 2024. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 8 maj 2024 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordning.
 1. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Val av en eller två justeringsmän.
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 1. Beslut

  a. om fastställelse av resultat- och balansräkning.

  b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balans-räkningen.

  c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

 1. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.
 1. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.
 1. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
 1. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Punkt 7: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets vinstmedel disponeras enligt det förslag som styrelsen föreslagit i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8: Styrelsen föreslår arvoden för ordföranden och ordinarie ledamöterna enligt följande: Till ordförande föreslås ett arvode på 157 500 sek och till ordinarie ledamöterna som inte är anställda i bolaget föreslås ett arvode på 78 750 sek.

Arvode till revisorer föreslås att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9: Omval föreslås av styrelseledamöterna Anna Flink (styrelseordförande), Tommy Flink, Sven Vallgren, och Ludvig Flink. Till suppleant för motsvarande tid föreslås omval av Folke Stenvall och Sven Stenvall.

Till revisor föreslås för tiden till dess att nästa ordinarie bolagsstämma hålls, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Till huvudansvarig revisor för motsvarande tid föreslås Tomas Elander.

Luleå i april 2024

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Sven Vallgren

E-post:ir@genesis.se

Tel: 010- 27 27 200

 

 

    Posted in: Nyheter