Kallelse till årsstämma

Home / Nyheter / Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015, kl. 10.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga
För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 7 maj 2015 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 torsdagen den 7 maj 2015. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.
Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 7 maj 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultat- och balansräkning.
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balans-räkningen.
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.
9. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

Luleå i april 2015

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
Tommy Flink, VD
E-post: info@genesis.se
Tel: 010- 272 72 00

    Posted in: Nyheter