Årsstämmokommuniké

Home / Årsstämma / Årsstämmokommuniké

Genesis IT AB (publ) har per den 13 maj 2015 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.
De huvudsakliga besluten var:

Fastställande av resultat- och balansräkning.

Fastställande om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt balansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Omval av styrelseledamöter & suppleanter.

Ulrika Öhlund, PWC, har utsetts till ny huvudansvarig revisor för tiden till dess att nästa ordinarie bolagsstämma hålls.