Stenvalls Trä AB utbetalar kompenserande vederlag

Home / Pressmeddelanden / Stenvalls Trä AB utbetalar kompenserande vederlag

Stenvalls Trä AB utbetalar kompenserande vederlag till aktieägarna i Genesis IT AB (publ) som accepterat erbjudandet

Stenvalls Trä AB (”Stenvalls”) lämnade den 8 juni 2023 ett offentligt uppköpserbjudande, i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”), till aktieägarna i Genesis IT AB (publ) (”Genesis”) att överlåta samtliga sina aktier i Genesis till Stenvalls och den 24 augusti 2023 höjde Stenvalls vederlaget samt förlängde acceptfristen till den 21 september 2023 i erbjudandet (”Erbjudandet”).

Som tidigare offentliggjorts hade per den 21 september 2023, vilket var den sista dagen i acceptfristen, aktieägare i Genesis accepterat att överlåta 2 370 564 aktier med anledning av Erbjudandet. Utbetalning av vederlaget till aktieägare som accepterat Erbjudandet påbörjades den 28 september 2023.

Genesis har genom pressmeddelande idag offentliggjort att Stenvalls förvärvat sammanlagt 925 000 aktier från aktieägare. Detta förvärv genomfördes till ett högre pris än vederlaget i Erbjudandet, nämligen 27,50 kronor per aktie. Eftersom villkoren i denna efteraffär var förmånligare än villkoren i Erbjudandet, kommer Stenvalls att utge ett kompenserande vederlag om 5,00 kronor per aktie till dem som accepterat Erbjudandet under acceptfristen. Aktieägare som accepterat Erbjudandet under acceptfristen behöver enligt pressmeddelandet inte vidta någon åtgärd, utan utbetalningen av det kompenserande vederlaget kommer att ske så snart som det är praktiskt möjligt.

Genom nämnda förvärv innehar Stenvalls sammanlagt 9 473 043 aktier i Genesis, motsvarande cirka 95,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Genesis. Stenvalls avser att påkalla inlösen av minoritetsaktierna i Genesis.

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.stenvalls.se.