Kallelse till årsstämma

Home / Nyheter / Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma torsdag den 6 maj 2021, kl. 13.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga
För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 28 april 2021 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 onsdag den 28 april 2021. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdag den 28 april 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultat- och balansräkning.
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balans-räkningen.
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.
9. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 7: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets vinstmedel disponeras enligt det förslag som styrelsen föreslagit i årsredovisningen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,64 kr per aktie (0,58) för räkenskapsåret 2020.

Punkt 8: Styrelsen föreslår arvoden för ordföranden och ordinarie ledamöterna enligt följande: Till ordförande föreslås ett arvode på 150 000 sek och till ordinarie ledamöterna som inte är anställda i bolaget föreslås ett arvode på 50 000 sek. Arvode till revisorer föreslås att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9: Omval föreslås av styrelseledamöterna Anna Flink (styrelseordförande), Tommy Flink, Bert Larsson, Rick Abrahamsson och Pär-Ola Gustavsson. Till suppleant för motsvarande tid föreslås omval av Folke Stenvall och Patrik Liljegren. Till revisor föreslås för tiden till dess att nästa ordinarie bolagsstämma
hålls, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Till huvudansvarig revisor för motsvarande tid föreslås Annika Wedin.

Luleå den 31 mars 2021

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 200

    Posted in: Nyheter