Årsstämmokommuniké

Home / Nyheter / Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma i Genesis IT AB (publ) idag, den 9 maj 2019, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2018. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2018. Vid årsstämman fattades även följande beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att det till aktieägarna utdelas 0,54 kronor per aktie med avstämningsdag den 13 maj 2019, och resterande vinst balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Anna Flink, Tommy Flink, Bert Larsson och Rick Abrahamsson samt nyval av Pär-Ola Gustavsson. Anna Flink omvaldes till styrelseordförande. Folke Stenvall och Patrik Liljegren omvaldes som suppleanter.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 50 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor med Ulrika Öhlund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades utgå löpande i enlighet med godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311

    Posted in: Nyheter