Frågor och svar

Home / Investerare  / Frågor och svar

Vad är Genesis IT?

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Vår egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolaget grundades 1998 och har sitt kontor i Luleå. Sedan år 2010 är Genesis IT noterat på Spotlight Stock Market.

Vad är iFenix?

iFenix är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Med iFenix är en webbläsare allt du behöver för att komma åt din affärskritiska information. Med iFenix kan våra kunder automatisera mer, exempelvis prissättning på varor i relation till nya inpriser från leverantörer. Utan handpåläggning bibehålls täckningsgrad och priset i kassan är alltid rätt i förhållande till inpriset.

Vad är en CloudBox?

En CloudBox är en enhet som gör det möjligt att på ett säkert sätt leverera affärskritiska lösningar via molnet och samtidigt få kontroll på en kunds interna nät. Det är en unik lösning som vi själva utvecklat under många år.

För vem passar iFenix?

En bärande tanke med iFenix är att det ska passa kunder med kedjestruktur eller större butiksnät – där det ställs höga krav på funktioner samt samordning kring till exempel sortiments- och prishantering. Systemet är byggt så att kunden kan sköta alla sina IT-behov genom iFenix, även funktioner som e-post, skrivbordlösningar och e-handel (och andra omnikanaler). Totalintegrationen gör inte bara driften säkrare och enklare än ett moduluppbyggt system, utvecklingsarbetet går också snabbare. iFenix är öppet för integrationer och har en smidig och kvalitetssäkrad implementeringsprocess. Allt för att minska behovet av många leverantörer och därmed ökande komplexitet och kostnader.

Vad har drivit den starka tillväxten på senare år?

Genesis tillväxtresa började 2011 då vi satte fullt fokus på att utveckla ett helt nytt affärssystem – det som kom att bli iFenix. Utvecklingsarbetet skedde i samverkan med Byggtrygg (nu XL-BYGG AB) som önskade ett bra IT-stöd för sin kedjestruktur som omfattande mer än 100 butiker. Lanseringen skedde 2014 och vi har sedan dess arbetat med utrullning till XL BYGG AB:s butiker över hela landet. Vår koncernmoder, Stenvalls Trä AB, med flera dotterbolag är under implementation av iFenix. I slutet av 2016 tecknades avtal med QC/Trädgårdsexperten för utrullning av iFenix till alla deras butiker över en femårsperiod.

Hur ser affärsmodellen för iFenix ut?

Vår affärsmodell bygger på att vi normalt inkluderar både implementation och utbildning i den totala leveransen och därmed i abonnemanget. Detta för att kedjans butiker ofta driftsätts över tid samt att det löpande kan tillkomma nya butiker.

Hur går det till när en kund vill använda sig av iFenix?

Vi tittar på grundförutsättningarna och omfattningen av den totala leveransen, det vill säga kedjestrukturen med huvudkontor och dess enheter/butiker. I detta finns affärsystemsfunktioner för respektive butik och huvudkontor, kopplingar och funktioner mellan huvudkontor och butiker, förutsättningar för grunddata (t.ex. flöde och struktur av artikeldata, leverantörer, kunder etc.) och andra förutsättningar för att på ett strukturerat och rationellt sätt kunna jobba med iFenix sett över hela kedjan.

Hur tar Genesis betalt för iFenix?

Det beror primärt på vilken omfattning kunden väljer, det vill säga huruvida vi ska ta ansvar för hela, eller delar av, IT-behovet och vad som skall finnas inkluderat i abonnemanget. Det kan vara kommunikation (dvs. internetuppkopplingar, vår egen hårdvara för brandvägg och Point-Of-Sale samt övriga kontorsfunktioner som exempelvis e-post och skrivbord). Vidare finns specifika kedjefunktioner samt om det även ska omfatta fullt integrerad e-handelslösning (som vi antingen kan integrera i befintlig plattform eller bygga från grunden) eller andra typer av anpassningar som kan vara specifikt för den kedjan/branschen.

Nästa del är rörlig, och kan exempelvis omfatta olika typer av löpande projekt tillsammans med kunden som kan spänna från utveckling av specifika funktioner till leverans och genomförande med specialister, projektledare och övrig löpande konsultation som kan offereras eller debiteras löpande. Till sist kommer rena rörliga delar som nyttjas och debiteras löpande, som exempelvis print (extern print, konvertering och utskick av exempelvis fakturor), elektroniska processer B2B (t.ex. elektroniska fakturor, beställningar m.fl.) samt tolk av skannade pappersfakturor eller PDF-fakturor.

Hur ofta får ni nya kunder?

Sedan våren 2017 pågår arbete med att lyfta bolagets kommunikation med hänsyn till iFenix och dess fördelar. Detta är ett steg i den tidigare kommunicerade ambitionen att bredda vår kundbas inom både befintliga och nya branscher.

Gällande nya kunder har segmentet större kedjor/företag med kedjestruktur i regel långa införsäljningscykler.

Hur ser intäktsfördelningen ut mellan era kunder?

Fördelningen mellan våra kunder är inte något vi kommunicerat historiskt. Som regel kommunicerar vi inte specifik information om enskilda kunder.

Hur många XL-BYGG-butiker är anslutna till systemet iFenix?

XL-BYGG AB är en kedja bestående av frivilligt anslutna handlare. Genesis IT:s avtal är tecknat med centralorganisationen XL-BYGG AB vilket möjliggör för XL-BYGG AB att erbjuda iFenix till sina anslutna handlare. Då vårt avtal är tecknat med centralorganisationen och inte med respektive handlare kan vi med hänsyn till detta inte delge detaljerad information om anslutna/icke anslutna butiker.

Vi kan heller inte kommentera detaljer kring pågående leveranser för kunder men kan tillägga att i den totala leveransen för en kund så finns det löpande pågående leveranser och/eller delleveranser av funktionalitet. Detta beror på att vi ständigt jobbar med att förbättra produkten för alla våra kunder. Man bör även notera att en butik i en kedja kan ha tillgång till hela eller delar av kedjans totala leverans beroende av t.ex. pågående implementationscykler.

Vad är anledningen till köpet av fastigheterna i Luleå när många andra bolag väljer istället att hyra in sig i serverhallar?

Vi har historiskt jobbat med all drift ”in-house” och lägger inte ut driften på extern part – och har inga planer på att göra så. Detta på grund av våra högt ställda krav vad gäller intrångsskydd, leveranssäkerhet och driftsäkerhet. Den huvudsakliga anledningen till att vi förvärvade byggnaderna, av vår koncernmoder Stenvalls Trä AB, var inte kostnadsbesparingar utan att få kontroll över hela vår värdekedja, samt säkra våra möjligheter att expandera vår verksamhet i framtiden till den 2 200 kvadratmeter obebyggda tomt som även ingick i förvärvet.

Vad är er utdelningspolicy?

Genesis IT har i dagsläget ingen antagen utdelningspolicy. Vid ett eventuellt styrelsebeslut om förslag till utdelning kommer bolagets kapitalbehov, utvecklingsmöjligheter i befintliga bolag, förvärvsmöjligheter, Genesis IT AB:s finansiella ställning samt aktuella konjunkturförhållanden att beaktas.

Vad driver avskrivningarna på ”Kostnad såld vara” i er redovisning?

Tidigare år har vi aktiverat utvecklingskostnader för framtida intäktsgenerering avseende iFenix. När dessa skrivs av så kommer de att redovisas som kostnad såld vara eftersom de upparbetades för framtida försäljning av iFenix, det vill säga i takt med de intäkter för iFenix som redovisas framöver kommer avskrivning att ske fram tills utvecklingskostnaderna till fullo är avskrivna. Vi tillämpar funktionsindelad resultaträkning sedan 2015 vilket innebär att alla kostnader fördelas på funktionerna kostnad sålda varor vilket syftar till försäljning av bolagets produkter, administrationskostnader och försäljningskostnader. För respektive funktion har fördelning som sagt skett av bolagets kostnader för personal, lokal, avskrivningar osv. enligt god redovisningssed.

Varför anges minoritetsintressen i koncernbalansräkningen men inte i moderbolagets balansräkning?

Minoritetsintresse är en upplysning då koncernredovisning upprättas och inte en upplysning för enskilda bolag.

Hur ser Genesis ägarbild ut?

En förteckning över största aktieägare hittar du här.

Vad är er syn på handel/värdering av er aktie?

Avseende vår aktie är det inte vår uppgift som bolag att kommentera vare sig värdering eller vad enskilda aktieägare väljer att göra med sitt innehav. All information från Genesis IT som bedöms kunna påverka värderingen av bolaget kommer alltid att pressmeddelas, i enlighet med noteringsavtalet med Spotlight Stock Market.

Varför går ni som bolag inte ut med information eller kommentarer kring rörelser i aktien?

Vad gäller aktien är det inte vår uppgift att kommentera värdering och vi har heller inte insyn i vad aktieägare väljer att göra med sitt innehav. All information från Genesis IT som bedöms kunna påverka värderingen av bolaget kommer alltid att pressmeddelas, i enlighet med noteringsavtalet med Spotlight Stock Market.

Finns det några planer på att förändra ägarstrukturen i bolaget, där bolaget är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB?

I dagsläget har bolaget ingen information om eventuella strukturförändringar, men detta är en fråga för ägarna.