Finansiella definitioner

Home / Investerare  / Finansiella definitioner

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)
Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)
Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (kSEK)
Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (kSEK)
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (kSEK)
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (kSEK)
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella
tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med
finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (kSEK)
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde
minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet
minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (kSEK)
Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd

Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda

Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier
Antalet utestående aktier vid periodens slut

Resultat per aktie (SEK)

Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)

Eget kapital dividerat med antal aktier