Bolagsordning

Home / Investerare  / Bolagsordning

1. Firma
Bolagets firma är Genesis-IT AB (publ).

2. Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Luleå kommun.

3. Verksamhet
Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital & antal aktier
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kr. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

5. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med fem suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

6. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag utses.

7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman. Ska beslut fattas om ändring av bolagsordningen på extra bolagsstämma ska dock kallelse ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Aktieägare får delta i årsstämman eller extra bolagsstämma endast om vederbörande anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som angetts ovan.

8. Bolagsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning.
d) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.

8. Fastställande av styrelsearvoden och i förekommande fall revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

9. Räkenskapsår
Räkenskapsåret ska vara 1/1 – 31/12.

10. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).