Kallelse till årsstämma

Home / Årsstämma / Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016, kl. 10.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 6 maj 2016 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 fredagen den 6 maj 2016. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 6 maj 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut

  • a, om fastställelse av resultat- och balansräkning.
  • b, om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balans-räkningen.
  • c, om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.
9. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets vinstmedel disponeras enligt det förslag som styrelsen föreslagit i årsredovisningen. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 8: Styrelsearvode föreslås att ej utgå. Arvode till revisorer föreslås att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9: Omval föreslås av styrelseledamöterna Anna Flink (styrelseordförande), Tommy Flink, Mikael Hjorth, Bert Larsson och Rick Abrahamsson. Till suppleant för motsvarande tid föreslås omval av Rolf Gehlin, Sten Stenvall, Folke Stenvall och Patrik Liljegren. Till revisor föreslås för tiden till dess att nästa ordinarie bolagsstämma hålls, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Till huvudansvarig revisor för motsvarande tid föreslås Ulrika Öhlund.

 

Luleå i april 2016

 

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Tommy Flink, VD

E-post: info@genesis.se

Tel: 010 27 27 200