Kallelse till årsstämma

Home / Årsstämma / Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis-IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017, kl. 10.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 5 maj 2017 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 fredagen den 5 maj 2017. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se.

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 5 maj 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016
 7. Förslag till beslut
  1. om fastställelse av resultat- och balansräkning.
  2. om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balans-räkningen.
  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.
 9. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
 11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets vinstmedel disponeras enligt det förslag som styrelsen föreslagit i årsredovisningen. Således föreslås ingen vinstutdelning.

Punkt 8: Styrelsen föreslår arvoden för ordförande och ordinarie ledamöterna enligt följande: Till ordförande föreslås ett arvode på 150 000 sek och till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget föreslås ett arvode på 50 000 sek.

Arvode till revisorer föreslås att utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9: Omval föreslås av styrelseledamöterna Anna Flink (styrelseordförande), Tommy Flink, Mikael Hjorth, Bert Larsson och Rick Abrahamsson. Till suppleant för motsvarande tid föreslås omval av  Folke Stenvall och Patrik Liljegren. Rolf Gehlin och Sven Stenvall avgår som suppleanter. Till suppleant föreslås nyval av Karin Eriksson.

Till revisor föreslås för tiden till dess att nästa ordinarie bolagsstämma hålls, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Till huvudansvarig revisor för motsvarande tid föreslås Ulrika Öhlund.

Luleå i april 2017

Styrelsen för Genesis-IT AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis IT AB (publ)
Patrik Liljegren, Informationschef
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Om Genesis IT AB

Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- och verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar. Bolagets mest attraktiva tjänst i dess produktportfölj är iFenix, en egenutvecklad och molnbaserad affärsystemslösning med komplett IT-stöd för dess användare. Bolaget är publikt & noterat på Aktietorget där dess aktie handlas under kortnamnet GENE. Genesis IT grundades 1998 och har ett 40-tal anställda i Stockholm och Luleå. Läs mer om Bolaget och produkten iFenix på vår hemsida www.genesis.se