Kallelse till årsstämma

Home / Okategoriserade / Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Genesis IT AB (publ), 556552-1670, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 februari 2014, kl. 10.00 på Genesis-IT AB, Norrsågsvägen 41, Luleå.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 13 februari 2014 och dels göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 torsdagen den 13 februari 2014. Anmälan kan ske skriftligen under bolagets adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå, eller via e-post till magnus.noren@genesis.se. Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att deltaga i den årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 13 februari 2014 och bör därför begäras hos förvaltaren före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
3. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
6. Beslut

a) om fastställelse av resultat- och balansräkning.

b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

7. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorerna.
8. Val av styrelse och revisorer samt revisorssuppleanter.

a) Till styrelsesuppleant föreslås Patrik Liljegren, VD för Genesis IT Stockholm AB.

9. Förslag till ändring av bolagsordningen
10.

a) Förslag till beslut om nyemission med bestämmelse om apport

b) Förslag till beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
12. Stämmans avslutande.

Styrelsens huvudsakliga förslag
Punkt 9
Styrelsen föreslår att punkt 3, punkt 7 första och andra meningen och punkt 9 i bolagsordningen erhåller följande lydelser:
3. Verksamhet
Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag.
Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.
7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
9. Räkenskapsår
Räkenskapsåret ska vara 1/1 – 31/12.

Ändring av räkenskapsår föreslås för att anpassa räkenskapsåret till moderbolaget Stenvalls Trä AB:s räkenskapsår.

Punkt 10
a) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en apportemission avseende förvärv av 490 aktier i Genesis IT Stockholm AB. Emissionen riktar sig till Patrik Liljegren Holding AB i egenskap av aktieägare i Genesis IT Stockholm AB. Högst 225 000 aktier emitteras och aktiekapitalet ökar med högst 22 500 kr. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok. Teckning av aktier och betalning genom tillskjutande av apportegendom skall ske senast 2014-03-31.

b) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission av högst 25 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet ökar med högst 2 500 kr. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma Patrik Liljegren Holding AB. Teckningskursen skall vara 10 kr per aktie och betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant. Teckning och betalning av aktier skall ske senast 2014-03-31. Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att nyemissionen är en del av den överenskommelse som träffats mellan styrelsen och den teckningsberättigade avseende förvärvet av Genesis IT Stockholm AB.

Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 500 000 aktier och därvid ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens beslut skall kunna förenas med villkor om att betalning för tecknade aktier skall kunna betalas genom kvittning eller apport.

För giltigt beslut enligt punkt 10 krävs att aktieägare med minst 9/10 av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. För giltigt beslut enligt punkt 9 och 11 krävs att aktieägare med minst 2/3 av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar som avses behandlas på årsstämman hålls tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor innan årsstämman.

Luleå i januari 2014

Styrelsen för Genesis IT AB (publ)