Årstämmokommuniké

Home / Okategoriserade / Årstämmokommuniké

Genesis IT AB (publ) har per den 19 februari 2014 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

De huvudsakliga besluten var:

Fastställande av resultat- och balansräkning.

Fastställande om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt balansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Nyval av Patrik Liljegren, VD för Genesis IT Stockholm AB, som styrelsesuppleant.

Ändring av bolagsordning.

Beslut om apportemission.

Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om högst 500 000 aktier med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.