Årsstämmokommuniké

Home / Pressmeddelanden / Årsstämmokommuniké

Kommuniké från årsstämma 2020 i Genesis IT AB (publ)

Vid årsstämma i Genesis IT AB (publ) idag, den 14 maj 2020, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2019. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende räkenskapsåret 2019. Vid årsstämman fattades även följande beslut.

Utdelning
Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag vilket innebär att det till aktieägarna utdelas 0,58 kronor per aktie med avstämningsdag den 18 maj 2020 och utbetalningsdag den 22 maj 2020, och resterande vinst/medel balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och revisor samt arvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Anna Flink, Tommy Flink, Bert Larsson, Rick Abrahamsson och Pär-Ola Gustavsson. Anna Flink omvaldes till styrelseordförande. Folke Stenvall och Patrik Liljegren omvaldes som suppleanter.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 50 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som revisor med Ulrika Öhlund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslutades utgå löpande i enlighet med godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Genesis IT AB (publ)
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 200