Årsstämmokommuniké

Home / Årsstämma / Årsstämmokommuniké

Genesis IT AB (publ) har per den 11 maj 2017 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt.

De huvudsakliga besluten var:

Fastställande av resultat- och balansräkning.

Fastställande om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt balansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Sven Stenvall och Rolf Gehlin avgår som suppleanter, Karin Erikson valdes som ny suppleant. De övriga sittande styrelseledamöter & suppleanter omvaldes.

 

Luleå 2017-05-11