Information i samband med Genesis IT ABs årsstämma

Home / Årsstämma / Information i samband med Genesis IT ABs årsstämma

Information rörande bolagets verksamhet.

BevakningDirekt
Alla utvecklingsresurser har under den senaste tiden lagts på produkten iFenix. Detta innebär att BevakningDirekt inte har utvecklats i någon större takt. Nyförsäljningen av BevakningDirekt är pausad tillsvidare och enbart underhåll på de befintliga anläggningarna sker. BevakningDirekt kommer inte att fortsätta levereras i dess nuvarande form. Av Genesis omsättning står i dagsläget BevakningDirekt för en ringa del.

Utdelning
Styrelsen har inte föreslagit någon utdelning då bolaget fortsatt är i en utvecklingsfas med sina produkter, främst iFenix. Då iFenix utvecklas ytterligare för att anpassas till andra branscher bedöms det viktigt att bolaget har en god likviditet för att klara eventuella investeringsbehov eller förvärv.

Utlåning inom koncernen
Den utlåning som är gjord till koncernen är ett kortfristigt reverslån med 1 månads uppsägning från båda parter. Räntan är marknadsmässig. Utlåning har skett för att bolaget ska få en avkastning på tillfällig överlikviditet. Placering av överlikviditeten har skett efter bolagets behov, inte moderbolagets.

iFenix
Produkten har rönt stor framgång och mycket tid läggs på att vidareutveckla denna för att även passa fler branscher.

Investeringar
Den senaste större investeringen har bestått i att komplettera serverhallen med en redundant egen serverhall lokaliserad utanför Genesis lokaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Genesis-IT AB (publ.)
Tommy Flink, VD
Tel: 010 27 27 200
E-post: info@genesis.se