Genesis IT genomför spridningsemission

Home / Pressmeddelanden / Genesis IT genomför spridningsemission

Styrelsen i Genesis IT AB (publ) (”Genesis” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 13 februari 2017 beslutat om en spridningsemission av aktier som tillför Bolaget maximalt 2,5 miljoner Euro (ca 22 miljoner kronor) (”Emissionen”). 

För att få en större spridning av ägandet i bolaget och tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i Genesis, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 13 februari 2017 beslutat att genomföra en spridningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom emissionen tillförs Bolaget maximalt 22,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Spridningserbjudandet i sammandrag

  • Erbjudandet omfattar högst 500 000 nya aktier riktat mot allmänheten i Sverige, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien och ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning.
  • Teckningskursen per aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 8 – 22 mars 2017. Kursen kommer inte vara lägre än 40 kronor per aktie. Inget courtage utgår.
  • Det totala erbjudandet uppgår till maximalt ca 23 miljoner kronor och kommer därför inte att föranleda upprättande av prospekt.
  • Anmälningsperioden löper mellan den 8 – 22 mars 2017 och anmälan om teckning ska vara Avanza tillhanda senast kl. 17:00 den 22 mars 2017. Anmälan är bindande.
  • Minsta investeringen uppgår till 150 aktier och därefter i jämna poster om 50 aktier.

Bakgrund och motiv

För att bredda ägarbasen och skapa förutsättningar för en bättre likviditet  och samtidigt tillföra bolaget ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i Genesis beslutat att genomföra en emission utan företrädesrätt på maximalt 500 000 aktier och maximalt 2,5 miljoner Euro. Syftet är i första hand att få en större spridning av aktien för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet och för att öka den finansiella beredskapen inför framtida tillväxt.

Spridningsemissionen omfattar högst 500 000 aktier och teckningskursen för varje aktie kommer att vara åtta (8) procent lägre jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under perioden 8-22 mars 2017. Vid fulltecknad emissionen tillförs Bolaget ca 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid full teckning i emissionen kommer Bolaget att totalt ha 10 000 000 aktier medan aktiekapitalet kommer att öka med 50 000 kronor från 950 000 kronor till 1 000 000 kronor. Emissionen medför en utspädningseffekt om ca 5 procent för existerande aktieägare.

Tidsplan

  • Anmälningsperioden löper mellan den 8-22 mars 2017 och anmälan om teckning ska vara Avanza Bank tillhanda senast kl. 17:00 den 22 mars 2017.
  • Likviddag är den 28 mars 2017. För kunder hos Avanza ska likvida medel för betalning av tilldeladeaktier ska finnas disponibelt på depån den 22-24 mars 2017.
  • Utfall i emissionen och information om tilldelning beräknas ske omkring den 24 mars 2017 genom upprättande av nota på Avanza kunders depå.
  • Utfallet i emissionen beräknas offentliggöras den 24 mars 2017.

Rådgivare

Avanza agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Genesis.

Ytterligare information

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Genesis IT AB (publ)

Patrik Liljegren, Informationschef

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 311

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Genesis. Emissionen riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Genesis har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga aktier eller andra värdepapper utgivna av Genesis överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.